Władze i statut

WŁADZE STOWARZYSZENIA
 

Oskar Pelzer - Prezes
Iwona Joks Wilimek - Skarbnik
Paweł Bigos - Członek Zarządu
 
Prezes Honorowy
Dr n. med. Kazimierz Pichlak

STATUT – TEKST JEDNOLITY

„Stowarzyszenie Pomocy Chorym przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej" w Jeleniej Górze wraz ze zmianami z dnia 22 sierpnia 2011r.
 
ROZDZIAŁ I
 
§1
 
„Stowarzyszenie Pomocy Chorym przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej", zwane dalej „Stowarzyszeniem" jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
ROZDZIAŁ II
 
§2
 
„Terenem działania Stowarzyszenia jest teren przynależny wg rejonizacji „Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej", co regulują odrębne postanowienia,niezależne od Stowarzyszenia. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Jelenia Góra, a konkretnie Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej."
 
§3
 
Stowarzyszenie nie powołuje delegatur terenowych ani klubów.
 
§4
 
Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną oraz używać pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez właściwe organa administracji państwowej.
 
ROZDZIAŁ III
 
CELE i ŚRODKI DZIAŁANIA
 
§5
 
Ustęp 1
 
„Celem Stowarzyszenia jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów „Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej".
Powyższa działalność jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia."
 
Ustęp 2
 
Zakazuje się:
a) udzielania pożyczek lubzabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 2-go stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 
§6
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez :
a) zrzeszenie osób zainteresowanych działalnością społeczną na rzecz ludzi chorych,
b) szkolenie kadr i udostępnianie najnowszych zdobyczy w zakresie lecznictwa,
c) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej,
d) pozyskiwanie środków finansowych i darów rzeczowych od osób prawnych i fizycznych na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
e) Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 
ROZDZIAŁ IV
 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
 
§7
 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- zwyczajnych
- wspierających
- honorowych.
1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej ,który złożył pisemną deklarację i dokonał wpłaty członkowskiej.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna z kraju i z za granicy, która popiera działalność Stowarzyszenia i zadeklaruje regularne opłacanie składki członkowskiej.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w działalności na rzecz chorych.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 
§8
 
Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje:
-czynne i bierne prawo wyboru Władz Stowarzyszenia,
-prawo zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
-prawo noszenia odznaki Stowarzyszenia jeśli taką posiada.
Członek wspierający ma prawo:
-brać udział w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
-zgłaszać wnioski i propozycje działalności Stowarzyszenia.
Członek Honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego członka honorowego, który nie jest członkiem zwyczajnym nie stosuje się postanowień &7 akapit 1 niniejszego Statutu.
 
§9
 
Członek zwyczajny ma obowiązek:
-przestrzegać postanowień niniejszego Statutu regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
-aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
-regularnie opłacać składki członkowskie.
Członek wspierający jest zobowiązany do popierania działalności Stowarzyszenia oraz regularnego opłacania składek.
 
§10
 
Utrata praw i obowiązków następuje na skutek:
-dobrowolnego wystąpienia,
-zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
-działalności niezgodnej z niniejszym Statutem,
-wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
-uznania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego którym orzeczono karę dodatkową utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych.
Osobom skreślonym z listy członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania w okresie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia pisemnego o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
 
ROZDZIAŁ V
 
WŁADZE NACZELNE STOWARZYSZENIA
 
§11
 
Stowarzyszenie jest organizacją o zasięgu lokalnym.
Władzami Stowarzyszenia są:
-Walne Zebranie Członków,
-Zarząd Stowarzyszenia,
-Komisja Rewizyjna,
-Sąd Koleżeński.
 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
 
§12
 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zebrania zwyczajnego lub nadzwyczajnego. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się co 2 lata.
Zawiadomienia o Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia muszą być rozesłane nie wcześniej niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia i zawierać proponowany porządek obrad. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia rozpoczyna się w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania członków. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:
-uchwala porządek i regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia; zasada ta obowiązuje również Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
-rozpatruje i podejmuje uchwały odnośnie sprawozdań władz stowarzyszenia oraz zgłoszonych wniosków
-podejmuje uchwałę dotyczącą absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
-wybiera w tajnym głosowaniu większością ważnych oddanych głosów:
a) Zarząd Stowarzyszenia
b) Komisję Rewizyjną
c) Sąd Koleżeński.
-ustala główne kierunki działania Stowarzyszenia
-uchwala Statut oraz podejmuje uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia,
-podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.
-podejmuje uchwały o nadaniu godności członka honorowego,
-rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powoływane jest:
-z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia,
-na żądanie Komisji Rewizyjnej,
-na żądanie w formie pisemnego wniosku co najmniej 1 ogólnej liczby członków. W nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków udział biorą członkowie zwyczajni,
wspierający ,honorowi, władze Stowarzyszenia i osoby zaproszone a decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów.
 
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
 
§13
 
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób wybranych spośród Członków Stowarzyszenia. Zarząd ze swego grona wybiera :prezesa, wiceprezesa, skarbnika.
 
§14
 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby ,nie rzadziej jednak niż 1 raz na 2 miesiące.
 
§15
 
Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem jego działalności w okresie między Walnymi Zebraniami Członków i odpowiada za swa pracę przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
Do zakresu działania Zarządu należy
-wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swej działalności,
-reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
-uchwalanie planów działalności i budżetów,
-nadzorowanie i kontrola działalności organizacyjnej,
-ustalanie składek członkowskich,
-zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
-podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych przez inne władze Stowarzyszenia,
-wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.
 
KOMISJA REWIZYJNA
 
§16
 
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący i dwóch członków.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.
 
§17
 
Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:
-kontrolowanie i ocena działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
-składanie Zarządowi i Walnemu Zebraniu Członków uwag o wykonywaniu budżetu i o wynikach przeprowadzonej kontroli,
-składanie Zarządowi i Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.
 
SĄD KOLEŻEŃSKI
 
§18
 
Sąd Koleżeński składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków. W skład Sądu wchodzą :przewodniczący i 2 członków. Członkowie
Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego jako sądu pierwszej instancji należy:
-orzekanie w sprawach członków Stowarzyszenia,
-rozpatrywanie sporów powstałych między Członkami na tle działalności
organizacyjnej,
-składanie sprawozdań Zarządowi i Walnemu Zebraniu Członków.
 
§19
 
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia. Odwołania składa się do Zarządu Stowarzyszenia ,który może zwołać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia stanowiące drugą instancję orzekającą w sporach.
 
§20
 
Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
-upomnienie,
-naganę,
-zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 2 miesięcy do roku,
-wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 
§21
 
Prezes Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 
§22
 
Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego oraz tryb postępowania określa regulamin określony przez ten sąd.
 
ROZDZIAŁ VI
 
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
 
§23
 
Majątek Stowarzyszenia stanowią środki ruchome i fundusze.
 
§24
 
Środki ruchome mogą być nabywane na polecenie Zarządu Stowarzyszenia. Zbycie jakiejkolwiek składowej majątku może nastąpić wyłącznie
za zgodą Walnego Zebrania Członków.
 
§25
 
Na fundusze składają się:
-wpisowe i składki członkowskie,
-dochody z majątku ruchomego,
-wpływy z działalności statutowej,
-wpływy z dobrowolnych datków, wpłat, przekazów, zbiórek, zapisów, darowizn itd.
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa, skarbnika lub innych osób upoważnionych.

***

Skontaktuj się z nami

 Zadzwoń do nas  Wyślij Email

Odwiedź nas

Stowarzyszenie Pomocy Chorym 

przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze
 
ul. Ogińskiego 6, 58-500 Jelenia Góra

Kontakt

 +48 75 7537100
 stowarzyszenie@jgnet.pl
WBK Bank Zachodni S.A.
21 1090 1926 0000 0001 0341 9604
KRS 0000075371

Administrator strony internetowej
 +48 502 307 053
 admin@jgnet.pl

Formularz kontaktowy

(*) - Fill required fields

© 2023 Stowarzyszenie Pomocy Chorym przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze - wszystkie prawa zastrzeżone.

from by logo